Oferta badań i usług badawczych

Kompleksowe badania i pomiary na morzu oraz wykonywanie specjalistycznych usług badawczych, takich jak:

  • badania przedinwestycyjne dna morskiego dla potrzeb budowy i eksploatacji różnych obiektów morskich, m.in. farm elektrowni wiatrowych, układania podmorskich kabli i rurociągów, kolektorów sanitarnych, sztucznych raf;
  • badania dotyczące inwentaryzacji złóż kopalin morskich, pomiarów stopnia skażenia i objętości urobku z prac pogłębiarskich;
  • dostarczania informacji niezbędnych do projektowania, budowy i modernizacji morskich obiektów hydrotechnicznych, kolektorów, nabrzeży portowych, przystani żeglarskich;
  • badania związane z poprawą bezpieczeństwa żeglugi oraz zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń na morzu (prognozy warunków hydrofizycznych i hydrodynamicznych na powierzchni morza i w toni, prognozy rozprzestrzeniania się rozlewów olejowych i chemicznych, dryf obiektów etc.);
  • badania w zakresie ekologicznych skutków oddziaływania gospodarki na środowisko i biocenozę morską (m.in. inwentaryzacja i ocena oddziaływania wraków);
  • usługi w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz tworzenia strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi;
  • badania związane z oceną zasobów morskich energii odnawialnych (energia wiatru, falowania prądów);
  • pomiary w strefie brzegowej związane między innymi z ochroną brzegów przed zjawiskami erozyjnymi.
Ponadto Zakład Oceanografii Operacyjnej wykonuje badania geodezyjne, hydrologiczne, batymetryczno-hipsometryczne oraz pomiary sonarowe na wodach śródlądowych (profile na rzekach i terenach zalewowych, inspekcje stanu technicznego kanałów, zapór oraz zbiorników retencyjnych, badania sonarowe dna jezior etc.).